อาการไมแกรน สามารถรักษาให้หายขาด เป็นปกติ โดยไม่ต้องกินยาไป